Leadership


Directors

Qixue Fang

Chair

 

Xian Jian Guo

CEO

 

Qiang Liu

 

Harry Zheng Tian

 

Kaihui Yang

 

Executive Officers

Xian Jian Guo

Chief Executive Officer

 

Xuelin Cai

Chief Financial Officer.